Danskflag-tysklandflag-englandflag-polen
logo-tooldenmark    Jakość na każdym etapie
divider-transparent    

Warunki sprzedaży i dostawy

1.1. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy, podobnie jak NLM 94, mają zastosowanie dla wszystkich ofert, transakcji i dostaw, jakich Tool Denmark A/S (sprzedawca/dostawca) dokonuje z klientami spółki (nabywca), o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. W przypadku niezgodności pomiędzy NLM 94 a standardowymi warunkami sprzedaży i dostawy Tool Denmark, zastosowanie mają warunki przedstawione poniżej, gdyż potwierdzenie zamówienia wystawiane przez sprzedawcę zawiera ustalenia szczegółowe oraz poniższe standardowe warunki sprzedaży i dostawy.

1.2. Wszystkie ustalenia pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, w tym oryginalna umowa, potwierdzenie zamówienia i ew. umowy o zmianach we wcześniej zawartych umowach, wymagają, niezależnie od pkt. 33–36 NLM 94, pisemnej zgody sprzedawcy.

1.3. Warunki kupna i sprzedaży lub inne standardowe wymagania zaproponowane przez nabywcę mogą być uwzględnione wyłącznie po ich wyraźnej i pisemnej akceptacji przez sprzedawcę.

1.4. Jeśli sprzedawca złoży ofertę niezawierającą sprecyzowanego terminu akceptacji, to o ile sprzedawca nie otrzyma informacji o jej przyjęciu, oferta traci ważność po upływie 4 tygodni od daty jej złożenia.

Ceny

2.1. Wszystkie ceny są cenami bieżącymi i nie zawierają podatku VAT. Ceny są cenami loco fabryka i nie zawierają ceny opakowania i ew. pomocy w montażu, o ile pisemnie nie ustalono inaczej.

Rysunki i opisy

3.1. Wszystkie informacje w katalogach, prospektach, ogłoszeniach, materiałach graficznych itp. mają charakter wyłącznie poglądowy i dlatego nie są wiążące.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach zawartej umowy bez uprzedniego informowania o tym nabywcy, i ile zmiany te nie spowodują dla nabywcy żadnych niedogodności.

3.3. Właścicielem wszystkich rysunków i dokumentacji technicznej przekazanej przed lub po zawarciu umowy stronie drugiej pozostaje strona, która te materiały dostarczyła. Przyjęte rysunki, dokumentacja techniczna lub jakiekolwiek inne informacje techniczne mogą być zastosowane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Inne ich wykorzystanie, w tym kopiowanie lub przekazanie stronie trzeciej, jest niezgodne z prawem.

3.4. Sprzedawca najpóźniej w momencie dostawy dostarcza nabywcy egzemplarz dokumentu zawierający informacje techniczne i rysunki umożliwiające nabywcy montaż, uruchomienie, obsługę i konserwację (w tym bieżące naprawy) dostarczonego sprzętu. W innym przypadku sprzedawca nie jest zobowiązany do przekazania tych materiałów.

3.5. Jeśli sprzedawca na zamówienie nabywcy wykona i dostarczy urządzenie specjalistyczne, w tym także jeśli opracuje specjalne metody bądź materiały na potrzeby nabywcy, wszystkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, inne prawa niematerialne itp. związane z produktem, sposobem produkcji itp, należą do sprzedawcy, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej.

Obowiązek informacyjny nabywcy

4.1. Przed złożeniem przez sprzedawcę ostatecznej oferty, nabywca jest zobowiązany na piśmie udzielić wszystkich informacji na temat technicznych specyfikacji urządzenia w tym o systemie mocowania oraz o zastosowaniu, tolerancji i jakości materiałów produktów, które nabywca zamierza produkować przy pomocy zamówionego urządzenia.

4.2. Informacje otrzymane od nabywcy stanowią załącznik do potwierdzenia zamówienia.

Dostawa

5.1 Dostawa rozumiana jest jako dostawa loco fabryka. Ryzyko w chwili dostarczenia sprzętu przechodzi na nabywcę. Jeśli sprzęt jest montowany przez sprzedawcę, uważa się go za sprzęt dostarczony po wykonaniu testu przy dostawie, zgodnie z pkt. 7.1. Jeśli montaż, przeprowadzenie testu i odpowiednie ustawienie sprzętu jest niemożliwe ze względu na warunki leżące po stronie nabywcy, sprzęt uważa się za dostarczony po upływie 8 dni od momentu pisemnego powiadomienia nabywcy przez sprzedawcę, że sprzęt jest gotowy do montażu.

5.2 W tym czasie ryzyko dostawy ponosi nabywca, bez względu na to, czy ustalono dostawę loco fabryka, czy nie.

Termin dostawy

6.1 Termin dostawy określa sprzedawca według swojej najlepszej wiedzy i z uwzględnieniem warunków określonych przy wystosowaniu oferty / sporządzeniu potwierdzenia zamówienia. Czas dostawy jest liczony od dnia, w którym osiągnięto porozumienie odnośnie do wykonania dostawy, i tego, co ma obejmować.

6.2 Jeśli ustalono, że dostawa będzie miała miejsce „w tygodniu nr ...", to piątek wymienionego w umowie tygodnia jest ostatnim dniem, w którym dostawę uważa się za terminową. O ile pisemnie nie ustalono inaczej, przesunięcie ostatniego dnia dostawy o 8 dni ze względu na warunki leżące po stronie sprzedawcy uważa się za dostawę w pełni terminową w rozumieniu, że nabywca nie może z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń wobec sprzedawcy.

6.3 Niezrealizowanie dostawy w całości bądź w części, o ile nie jest wynikiem rażącego zaniedbania ze strony sprzedawcy, nie upoważnia nabywcy do zerwania kontraktu ani nie zwalnia nabywcy z obowiązku dotrzymania terminu płatności.

6.4 Przesunięcie terminu dostawy spowodowane okolicznościami opisanymi w art. 11 nie jest uważane za opóźnienie i nie uprawnia nabywcy do odszkodowania bądź odstąpienia od umowy. Obie strony mogą jednak bez ponoszenia konsekwencji unieważnić zawartą umowę, jeśli przeszkoda w jej realizacji utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące. Niniejsza zasada ma zastosowanie bez względu na to, czy przyczyna opóźnienia pojawiła się przed czy po upływie ustalonego terminu dostawy.

6.5 Jeśli sprzedawca przewiduje, że nie będzie w stanie zrealizować dostawy przed upływem ustalonego terminu i dodatkowych 8 dni, musi niezwłocznie na piśmie poinformować o tym nabywcę podając przyczynę opóźnienia oraz — na tyle, na ile to możliwe — szacowany termin realizacji dostawy.

6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w NLM 94 w pkt. 43–49, w przypadku ewentualnego opóźnienia, nabywca nie może żądać odszkodowania, którego łączna wartość przekracza kwotę określoną w pkt. 47 NLM 94 dot. kary umownej. W razie opóźnienia dostawy nabywca może zatem żądać odszkodowania o maksymalnej wartości odpowiadającej 0,5% kwoty faktury za każdy tydzień zwłoki, a łączna wartość żądanego odszkodowania nie może przekroczyć 5,0% łącznej kwoty zakupu.

Test przy dostawie

7.1 Test przy dostawie wykonuje sprzedawca na terenie swojego zakładu i w ramach normalnych godzin pracy.

7.2 Nabywca musi udostępnić materiały (patrz: art. 4) konieczne do przeprowadzenia testu.

7.3 Test przy dostawie wykonywany przez sprzedawcę bez obecności nabywcy. Jeśli podczas przeprowadzania testu nabywca nie jest reprezentowany przez inną osobę, sprzedawca musi przekazać nabywcy protokół, którego poprawności nabywca nie może zakwestionować, jeśli pomimo wezwania nie stawił się na teście.

7.4 Jeśli podczas testu okaże się, że dostarczane urządzenie nie spełnia zawartych w umowie wymogów, sprzedawca musi w najkrótszym możliwym terminie dopilnować zgodności sprzętu z umową. Nabywca może następnie zażądać przeprowadzenia nowego testu przy dostawie. Nie można jednak wymagać nowego testu, jeśli niezgodność była nieznacząca.

7.5 W przypadku urządzeń standardowych dostarczany sprzęt musi podczas testu przy dostawie wykazać określone w umowie zakresy tolerancji. W przeciwnym razie sprzedawca musi doprowadzić sprzęt do stanu określonego w umowie. W przypadku urządzeń specjalistycznych wykonanych na zamówienie nabywcy, sprzedawca nie jest zobowiązany do wypełnienia wymogów tolerancji, chyba że zawarto na ten temat odrębną umowę i ustalono odrębną cenę.

Płatność

8.1 Termin uzgodnionych płatności przypada na 14 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty zaliczki przypada na 8 dni od daty wystawienia faktury.

8.2 Jeśli nabywca nie dokona wpłaty terminowo, sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki od należnej kwoty w wysokości 1,5% za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc od dnia wymagalności do dnia otrzymania zaległej kwoty, zgodnie z ustawą o odsetkach.

8.3 W przypadku wysłania monitu do zapłaty zaległej należności, Tool Denmark A/S ma prawo, zgodnie z Ustawą o odsetkach za zwłokę w płatności, zażądać uiszczenia opłaty administracyjnej, która na dzień dzisiejszy wynosi 100 DKK łącznie z podatkiem VAT. Klient może otrzymać maksymalnie 3 monity do zapłaty dotyczące jednego świadczenia. W razie braku spłaty zalegającej kwoty, Tool Denmark A/S przysługuje ponadto prawo do obciążenia klienta uzasadnionymi, poniesionymi przez Tool Denmark A/S kosztami windykacji, zgodnie z Ustawą o odsetkach za zwłokę płatności. Jeśli klient nadal nie ureguluje należności lub nie zawrze umowy bądź porozumienia w sprawie jej uregulowania, sprawa zostanie przekazana do windykacji sądowej. Klient zostanie ponadto obciążony kosztami postępowania sądowego. Próby odzyskania należności będą podejmowane zgodnie z przepisami prawa duńskiego. Tool Denmark A/S zastrzega sobie dodatkowo prawo do wyboru sądu właściwego.

8.4 Nabywca nie może dokonywać potrąceń od kwoty zakupu z tytułu ewentualnych roszczeń nabytych względem sprzedawcy z tytułu innych stosunków prawnych ani nie może odmawiać wydania nabytego towaru w ramach roszczenia wzajemnego wynikającego z tychże stosunków.

8.5 Sprzedawca może bez uprzedzenia unieważnić zawartą umowę dostawy, jeśli wierzytelności Tool Denmark wynikające z potwierdzenia zamówienia nie będą mogły być zabezpieczone na normalnych warunkach.

Zastrzeżenie własności

9.1 Strony ustalają, że prawo własności do przedmiotu sprzedaży należy do sprzedawcy do czasu zapłaty przez nabywcę pełnej kwoty należności. Oznacza to, że do tego czasu nabywca nie ma prawa go odsprzedać, zastawić, wynająć, wypożyczyć, odstąpić, zdeponować ani w żaden inny sposób nim dysponować.

9.2 Do czasu przeniesienia na nabywcę prawa własności, nabywca ma obowiązek korzystania z przedmiotu sprzedaży w sposób odpowiedzialny, dbania o jego odpowiednią konserwację i na własny koszt zabezpieczenia go przed ogniem, wodą i kradzieżą do pełnej kwoty jego wartości oraz dodatkowo ubezpieczenia się od jakichkolwiek innych możliwych szkód. Nabywca jest zobowiązany na żądanie sprzedawcy dostarczyć deklarację wierzyciela hipotecznego. Przed przeniesieniem praw własności na nabywcę, nabywcy nie wolno oddawać przedmiotu sprzedaży do użytku osobom spoza swojego miejsca prowadzenia działalności ani przenosić go do innego okręgu sądowego bez pisemnej zgody sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo w każdej chwili zażądać obejrzenia przedmiotu sprzedaży. Nabywca odpowiada wobec sprzedającego za wszelkie uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.

9.3 Jeśli nabywca nie dokona określonej w umowie płatności terminowo bądź nie dotrzyma któregoś z warunków umowy, sprzedawca ma prawo za pośrednictwem sądu komorniczego zażądać zwrócenia przedmiotu sprzedaży lub spłacenia pozostałej części swojej wierzytelności zgodnie z Ustawą o umowach kredytowych. Jeśli niedotrzymanie warunków umowy polega na niedopełnieniu obowiązku zapłaty, sprzedawca ma prawo zażądać zwrócenia przedmiotu sprzedaży lub spłacenia pozostałej części swojej wierzytelności, jeśli nabywca zalega ze spłatą zadłużenia i/lub odsetek ponad 30 dni licząc od dnia wymagalności, a zaległa kwota wynosi co najmniej 1/10 łącznej kwoty, którą należy zapłacić, albo, jeśli na kwotę zadłużenia składa się więcej niż jedna zaległa płatność — 1/20 łącznej kwoty zadłużenia, albo jeśli stanowi całość wierzytelności. Zgodnie z art. 49 art. 29 Ustawy o umowach kredytowych.

9.4 Zgodnie z Ustawą o umowach kredytowych, jeśli nabywca zechce spłacić swój dług — bez względu na to, czy jest wymagalny w całości czy częściowo — naliczone zostaną koszty kredytowania. Zgodnie z art. 49 art. 26 i 27 Ustawy o umowach kredytowych.

9.5 Wpłacona kwota w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana na pokrycie należności z tytułu napraw sprzedanego sprzętu bądź innych działań z nim związanych. W takim wypadku uzgodniony system spłaty podlega stosownemu przedłużeniu. Zgodnie z art. 49 art. 28 , par. 3 Ustawy o umowach kredytowych.

9.6 Jeśli umowa dotyczy więcej niż jednego przedmiotu sprzedaży, wszystkie one odpowiadają solidarnie za pozostałą część wierzytelności nabywcy.

9.7 Nabywca pod przysięgą oświadcza, że sprzęty będące przedmiotem sprzedaży nie zostaną połączone w sposób trwały z częściowo bądź w całości wykończonym budynkiem będącym jego własnością, jako funkcjonalny element tego budynku.

9.8 Nabywca pod przysięgą oświadcza, że nie prowadzi działalności handlowej sprzętem tego samego rodzaju co przedmiot sprzedaży, ani nie jest zatrudniony w tej samej branży.

9.9 Nabywca pod przysięgą oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest przeznaczony do stosowania przemysłowego.

9.10 Nabywca oświadcza, że jest osobą zdolną do dokonywania czynności prawnych i nie nastąpiło przez niego wstrzymanie płatności ani nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe oraz zobowiązuje się dokładnie przestrzegać postanowień zawartych w umowie, której treść zna, i której kopię otrzymał.

Reklamacja i rękojmia za wady

10.1 Jeśli nabywca chce powołać się na wady, musi niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę na piśmie w terminie do 8 dni od momentu, w którym zauważył bądź powinien był zauważyć rzeczoną wadę, wraz z opisem wady.

10.2 Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wykrytych wad wynikających z błędów materiałowych, konstrukcyjnych bądź wykonawczych przez okres 1 roku od dostarczenia sprzętu. Sprzedawca może wedle własnego uznania nieodpłatnie wymienić i/lub naprawić wadliwą część.

10.3 Jeśli nabywca nie dokona reklamacji zgodnie z powyższymi zasadami, nie może w terminie późniejszym podnosić niewykonania umowy.

10.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie miał możliwości dokonania oględzin wady, zanim nie dokonano ingerencji w dostarczony sprzęt. Podstawą odpowiedzialności sprzedawcy jest również to, że nabywca nie dokonał zmian konstrukcyjnych dostarczonego sprzętu, nie wykorzystał do jego naprawy nieoryginalnych części, i że przestrzegał zawartych w otrzymanych od sprzedawcy zaleceń odnośnie do instalacji, obsługi i konserwacji. Jeśli wady powstały w wyniku przeciążenia sprzętu, jego nietypowego użytkowania lub zużycia, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje wyłączona.

10.5 Naprawa powinna mieć miejsce w siedzibie sprzedawcy, chyba że sprzedawca uzna, że istnieją przesłanki, by dokonać jej w siedzibie nabywcy.

10.6 Jeśli montaż i demontaż sprzętu wymaga specjalistycznych umiejętności, sprzedawca jest zobowiązany do dokonania bądź umożliwienia dokonania tych czynności, lecz nabywca ponosi wszelkie związane z tym koszty pracy itp. Jeśli specjalistyczne umiejętności nie są konieczne, obowiązek sprzedawcy odnośnie do wadliwej części uważa się za dopełniony po dostarczeniu przez niego nabywcy odpowiednio naprawionej bądź nowej części. Jeśli ewentualny demontaż i montaż wymaga ingerencji w sprzęt inny niż dostarczony, sprzedawca nie odpowiada za związane z tym koszty i pracę.

10.7 Wysyłka do i od sprzedawcy związana z przebudową bądź usunięciem wad następuje na koszt i ryzyko nabywcy. Nabywca dokonuje przesyłki zgodnie z instrukcjami sprzedawcy.

10.8 O ile nie ustalono inaczej, nabywca odpowiada za koszty dodatkowe poniesione przez sprzedawcę w związku z naprawą, demontażem, montażem i wysyłką sprzętu, wynikające z tego, iż sprzęt znajduje się w innym miejscu niż określone w umowie miejsce przeznaczenia albo, jeśli takowe w umowie nie zostało określone — w miejscu dostarczenia.

10.9 Wadliwe części, które zostały wymienione, zostają oddane do dyspozycji sprzedawcy i stają się jego własnością.

10.10 Roszczenia odszkodowawcze za wady sprzętu nie mogą przekraczać ceny zakupu.

Wyłączenie odpowiedzialności (Siła wyższa)

11.1 Poniższe okoliczności powodują wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy, jeśli nie pozwalają na wykonanie umowy bądź czynią jej wykonanie nadmiernie uciążliwym: niedobory materiałowe bądź personalne, opóźnienia podwykonawców, strajk, lokaut albo inne przestoje w produkcji oraz inne przyczyny opisane w NLM94 pkt. 68.

11.2 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować nabywcę na piśmie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 11.1

Inne ograniczenia odpowiedzialności

12.1 Sprzedawca nie odpowiada za straty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, stratę czasu czy inne pośrednie straty związane z niewykonaniem umowy ani za pośrednie straty powstałe w wyniku opóźnienia dostawy bądź wad dostarczonego sprzętu.

12.2 Jeśli sprzęt wykonano na podstawie rysunków nabywcy, sprzedawca nie odpowiada za wady sprzętu wynikające z błędów w dostarczonych przez nabywcę materiałach ani za zwłokę spowodowaną tym, że rysunki i opisy były niewystarczające do realizacji dostawy. W sytuacji, w której zamówienie jest realizowane według wskazówek i/lub rysunków nabywcy, nabywca jest zobowiązany do zwolnienia sprzedawcy z wszelkich roszczeń, jakie mogą być wobec niego podniesione o naruszenie praw stron trzecich, w tym praw niematerialnych, patentowych itp.

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt

13.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie jedynie w zakresie, który wynika z wiążących przepisów prawnych na temat odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt.

13.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu stałym i ruchomym, na produktach wytwarzanych/przetwarzanych przez nabywcę ani na produktach, których stanowią część.

13.3 W zakresie, w jakim zostanie uznane za konieczne obciążenie sprzedawcy odpowiedzialnością wobec strony trzeciej za szkody wyrządzone przez produkt, nabywca jest zobowiązany do zrefundowania poniesionych przez sprzedawcę strat w zakresie, w którym odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona zgodnie z niniejszymi ustaleniami. Wymienione tu ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy nie mają jednak zastosowania, jeśli sprzedawca dopuścił się rażącego niedbalstwa. W przypadku podniesienia wobec sprzedawcy roszczenia przez stronę trzecią, nabywca jest zobowiązany do uwolnienia sprzedawcy od tego roszczenia, w tym od ew. kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z wysunięciem roszczenia.

13.4 Jeśli w związku z tym postanowieniem strona trzecia wysuwa wobec jednej ze stron roszczenie zadośćuczynienia, strona ta powinna być natychmiast o tym poinformowana.

13.5 Sprzedawca i nabywca są wzajemnie zobowiązani oddać się do dyspozycji sądu lub sądu polubownego właściwego do rozpatrzenia roszczenia wysuniętego wobec któregoś z nich na podstawie szkody spowodowanej wedle oświadczenia strony wnoszącej, przez dostarczony przez sprzedawcę sprzęt.

13.6 Sprzedawca nie odpowiada za straty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, za utratę zarobku ani inne bezpośrednie straty.

Zużyte narzędzia

14.1 Jeśli w umowie sprzedaży urządzenia ustalono, że w ramach rozliczenia za zrealizowaną dostawę sprzedawca zabierze zużyte urządzenie na wymianę, warunkiem takiej umowy ze strony sprzedawcy jest udzielenie przez nabywcę informacji o ewentualnych wadach zużytego urządzenia, jego parametrów funkcjonalnych oraz zastosowanych w urządzeniu zabezpieczeń. Nabywca musi zadbać, aby używany sprzęt był bez obciążeń i nie stanowił części urządzenia, które jest obciążone. Zakłada się, że używany sprzęt przekazywany sprzedawcy w rozliczeniu w momencie przejęcia znajduje się w takim stanie, w jakim był w momencie zawierania umowy.

14.2 Jeśli sprzedawca musi dokonać demontażu, nabywca jest zobowiązany zarówno w czasie pracy jak i poza nim zapewnić pracownikom sprzedawcy dostęp do sprzętu zamontowanego na danym urządzeniu w sposób, w jaki sprzedawca uzna za najwłaściwszy.

14.3 O ile pisemnie nie ustalono inaczej, używany sprzęt jest sprzedawany w takim stanie, w jakim znajdował się podczas oględzin i jaki jest znany nabywcy. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne wady, chyba że dopuścił się podstępu bądź nie posiadał do sprzętu tytułu prawnego. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne koszty dodatkowe związane z montażem.

Transport, prawa i obowiązki

15.1 Sprzedawca ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na stronę trzecią.

Spory i właściwość miejscowa sądu

16.1 W razie braku zgody między stronami, spory rozstrzygane są według przepisów prawa duńskiego przez sąd w Odense lub Østre Landsret/Sø i Handelsretten.

16.2 Sprzedawca może jednak zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 71–72 NLM 94 zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez duński sąd polubowny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

divider-transparent